VERGADERINGEN COMITÉ VAN AFGEVAARDIGDEN
 
  St. Colman's kathedraal  

COBH - Tijdens het 13de BWF wereld congres, gehouden in Cobh (Ierland) met als gastheer de British Carillon Society, vergaderde het Comité van Afgevaardigden tweemaal. Op de agenda stonden de commissieverslagen en de verslagen van de secretaris en de penningmeester. Het Comité van Afgevaardigden stemde ook over de lokatie van het wereldcongres in 2006.

HOME PAGE
een organisatie als de BWF is een home page een uiterst belangrijke manier om informatie te publiceren die voor alle beiaardiers en beschikbaar is. De huidige home page start met een welkomstpagina die de bezoeker de gelegenheid biedt om te kiezen voor , Engelse of Nederlandse teksten. Behalve een lijst van lidorganisaties, de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de BWF, en de van het Uitvoerend Comité, worden nieuwsberichten met een internationaal karakter gepubliceerd.

Ook is een lijst met CD's en een wereldlijst van beiaarden beschikbaar. Laatstgenoemde lijst bevat nu ook de beiaarden in landen die niet direct in de BWF vertegenwoordigd zijn. Een lijst van officieel gepubliceerde beiaardmuziek zal binnenkort worden toegevoegd. Momenteel wordt informatie over reizende beiaarden en klokkenmusea verzameld.

Het hoofdstuk 'Instrument' ontbreekt nog steeds. Het moet in het kort de historie van de ontwikkeling van de beiaard bevatten, alsmede een eenvoudige technische beschrijving van de werking van het instrument, gecompleteerd met een aantal foto's van torens en klokken.

KLAVIERENCOMMISSIE
De Klavierencommissie van de BWF bestond de laatste twee jaren maar uit één lid: Bob van Wely. De activiteiten van de commissie waren minimaal. Timothy Hurd heeft aangeboden de commissie te komen versterken.

Na de introductie van het Keyboard 2000, het nieuwe ontwerp van Richard Strauss, heeft de commissie via een lijst met e-mail adressen van de GCNA een vragenlijst doen uitgaan om de behoefte aan een wereldstandaard voor klavieren te inventariseren. De resultaten zijn beschreven in het artikel 'Naar een nieuwe wereldstandaard voor klavieren'.

In februari 2002 is in Utrecht een bijeenkomst georganiseerd door de besturen van de NKV en de VBV over het nieuwe klavierontwerp. Omdat er op dit moment in Europa nog geen Keyboard 2000 is geïnstalleerd, is het tamelijk lastig om de kwaliteiten ervan goed te beoordelen. Drie steden in Nederland overwegen momenteel de plaatsing van een Keyboard 2000. De klaverkeuze hangt af van het door de gemeenten beschikbaar te stellen budget.

BWF ARCHIEF
De officiële lokatie van het BWF Archief is het gebouw van de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort, Nederland. Teneinde de stroom van ontvangen tijdschriften en andere publicaties van leden van de BWF beter in de gaten te kunnen houden heeft secretaris Hylke Banning aangeboden voortaan op te treden als archivaris. Voor het op orde brengen van het archief zal een nieuwe kast worden gekocht en in de school worden geplaatst. Lidorganisaties die vorig jaar nog geen exemplaar van hun tijdschriften of andere uitgaven hebben ingestuurd zal worden gevraagd dit alsnog te doen.

BWF-BULLETIN
In 2000 en 2001 heeft de Redactiecommissie een BWF-bulletin uitgegeven. Alle drie bulletins (Nederlands, Engels, Frans) werden geredigeerd door Liesbeth Janssens. Adrian Gebruers assisteerde bij de vertaling van Engelse teksten en Jacques Renders bij de Franse vertaling. Beide uitgaven bevatten een rubriek 'Wereldnieuws'. Van de meeste lidorganisaties werden bovendien korte nieuwsberichten ontvangen die ook voor mensen in andere landen interessant zijn. Er werden ook enkele artikelen gepubliceerd. In totaal werden 450 Nederlandse, 750 Engelse en 250 Franse boekjes gemaakt. Tijdens de vergadering van het Comité van Afgevaardigden in Springfield was bepaald dat het te duur zou worden om het bulletin te drukken. Daarom werden bulletins opnieuw vermenigvuldigd door te fotokopiëren en bevatten ze geen afbeeldingen.

De gedachte is nu om in de toekomst de home page van de BWF te gebruiken voor het publiceren van nieuws. Aan het eind van het jaar kunnen alle nieuwsberichten dan in een bulletin worden verzameld en uitgegeven, omdat nog niet iedereen over goede internet-verbinding kan beschikken. Uiteindelijk zou de home page de functie van het BWF-bulletin kunnen overnemen als medium om nieuws te verspreiden.

Voor de komende twee jaar bestaat de Redactiecommissie uit Alfred Lesecq, Geoff Armitage, Timothy Hurd, Liesbeth Janssens, Adrian Gebruers en Wylie Crawford. Hylke Banning zal de activiteiten coördineren.

WERELDLIJST VAN BEIAARDEN
In Mei 2000 werd een eerste officiële versie gepresenteerd van de "Wereldlijst van beiaarden / Adreslijst van beiaardiers". Alle 1.500 exemplaren werden verspreid over de (toen nog) elf lidorganisaties. Het boekje bevatte behalve de lijst van beiaarden ook een alfabetisch gerangschikte lijst met het volledige adres van iedere beiaardier. Ondertussen is deze lijst (zonder de adressen van de beiaardiers) ook op de home page van de BWF gepubliceerd.

Omdat een papieren adreslijst gewenst blijft, heeft het Comité van Afgevaardigden besloten dat een nieuwe uitgave van het boekje - wat tamelijk duur is - niet iedere twee jaar, maar iedere vier jaar moet verschijnen. In een nieuwe editie moet ook een lijst van reizende beiaarden worden opgenomen. Teneinde de gegevens van de lijst actueel te houden, zal de secretaris van de BWF iedere lidorganisatie vragen een persoon aan te wijzen die de BWF op de hoogte houdt van de adreswijziging van beiaardiers.

CONGRES 2006
Zowel de Nederlandse Klokkenspel-Vereniging als de Polskie Stowarzyszenie Carillonowe boden aan het BWF wereldcongres in 2006 te organiseren. Afgevaardigden uit Utrecht (Nederland) en Gdansk (Polen) presenteerden hun plannen als mogelijk toekomstige gastheer.

Utrecht staat algemeen bekend als een centrum van de beiaardcultuur met een instrument in de Nicolaï-kerk en een omvangrijk historisch instrument in de Dom-toren. In deze toren bevindt zich ook een gelui van 14 klokken. In torens in de onmiddellijke nabijheid zijn nog eens zo'n 30 luidklokken te vinden. In het verleden heeft de lokale organisatie vele speciale concerten georganiseerd gedurende welke de beiaard werd bespeeld in samenspel met andere instrumenten. Utrecht, gelegen in het centrum van Nederland, zou een goed vertrekpunt zijn voor dagtochten, inclusief een bezoek aan de twee Nederlandse klokkengieters.

Het eerste carillon in Gdansk dateert uit de 16de eeuw. Het was de eerste stad buiten de Lage Landen met een beiaard. Jammergenoeg zijn beide historische instrumenten van Gdansk tijdens de oorlog verloren gegaan. Kort geleden zijn twee nieuwe instrumenten geïnstalleerd. Men stelt voor tijdens het congres aandacht te besteden aan de relatie tussen de Lage Landen en de Baltische staten, en de archieven in Gdansk (de geschiedenis van de klokken). Een forum van klokkengieters, een forum van componisten, en boottochten zouden ook in het programma kunnen worden opgenomen.

Tijdens een geheime stemming koos het Comité van Afgevaardigden Gdansk als de stad waar de Pools klokkenspelvereniging het BWF wereldcongres in 2006 gaat organiseren.

SAMENSTELLING UITVOEREND COMITÉ
Van drie leden van het Uitvoerend Comité was de zittingstermijn verstreken: Wylie Crawford (USA), Alfred Lesecq (Frankrijk) and Adrian Gebruers (Ierland). Na enig overleg stemden alle drie aftredende bestuursleden er in toe zich opnieuw beschikbaar te stellen. Zoals gebruikelijk kregen de leden van het Comité van Afgevaardigden de gelegenheid nieuwe kandidaten naar voren te schuiven. Uiteindelijk werden er geen andere kandidaten voorgesteld, zodat de samenstelling van het Uitvoerend Comité ongewijzigd is gebleven. Adrian Gebruers werd herkozen als voorzitter van de BWF.

De datum voor de volgende vergadering van het Uitvoerend Comité is vrijdag 27 juni 2003 in Oslo. Het Comité van Afgevaardigden komt eveneens in Oslo bijeen, maar dan een jaar later, op de avond van zaterdag 26 juni 2004.

RICHTLIJNEN VOOR EEN CONGRES
Sinds het congres in Springfield heeft het Commissie voor Richtlijnen voor een Congres, bestaande uit Alfred Lesecq, Wylie Crawford en Geert Stubbe, een concept tekst opgesteld die gedeeltelijk gebaseerd is op de congresrichtlijnen van de GCNA. De tekst zal het komende jaar verder worden uitgewerkt en zo mogelijk worden besproken in de vergadering van het Comité van Afgevaardigden in Oslo in 2004. Enkele van de voorgestelde richtlijnen zijn:

  • Een voorstel om een congres te organiseren moet altijd afkomstig zijn van een organisatie die het feitelijke lid is van de WCF en niet van een persoon of lokale organisatie
  • Het is vereist dat toekomstige organisatoren tenminste één BWF congres hebben bijgewoond
  • Een congres mag maximaal 5 dagen duren
  • Alle leden van de BWF moeten benaderd worden over mogelijke presentaties
  • Beiaardiers die tijdens een congres een concert verzorgen dienen lid te zijn van een vereniging die het land waarin zij wonen vertegenwoordigt
De commissie is zich bewust van het feit dat het voor de BWF natuurlijk nogal lastig zal zijn om het afwijken van de richtlijen te bestraffen.

 

Back