INTERNATIONALE COMPOSITIEWEDSTRIJD GCNA
 
   

DENVER - Om componisten aan te moedigen nieuwe muziek voor beiaard te schrijven heeft de Guild of Carillonneurs in North America het genoegen een compositiewedstrijd aan te kondigen. Iedereen, ongeacht leeftijd of nationaliteit, mag aan de wedstrijd meedoen, behalve de prijswinnaars van de vorige editie van deze wedstrijd. Een componist mag meer dan één werk insturen, maar er kan hoogstens één prijs aan dezelfde persoon worden toegekend. De duur van het werk moet liggen tussen de vier en tien minuten.

VOORWAARDEN
Iedere compositie moet geschreven of voltooid zijn na 1 augustus 2009. Oudere werken worden niet geaccepteerd. Ook stukken die eerder in deze wedstrijd zijn beoordeeld komen niet in aanmerking.

Ieder werk moet een originele compositie voor beiaard zijn (niet een bewerking of arrangement van een ander stuk). Volledige composities gebaseerd op bestaande melodieën (zoals kerkelijke liederen) zijn toegestaan, mits de melodie vrij van auteursrechten is. De jury verkiest echter originele composities boven arrangementen van melodieën. Composities die gebruik maken van extra instrumenten, van te voren opgenomen geluiden, of diverse uitvoerenden (meer dan één beiaardier) zullen buiten beschouwing worden gelaten. De compositie mag niet eerder publiekelijk zijn uitgevoerd, gepubliceerd, of een prijs hebben gewonnen in een eerdere wedstrijd. Openbare uitvoering van een winnende compositie (op welk muzikaal medium dan ook) voorafgaand aan de première op het GCNA congres zullen een reden zijn voor diskwalificatie van de inzending.

Ieder werk moet door één persoon (geen duo's) te spelen zijn op een beiaard van 47 klokken (zonder lage Cis- en Dis-klok) met een pedaal van 2 octaven en met een traditioneel stokkenklavier. Componisten wordt echter geadviseerd om een stuk te schrijven dat ook op Europese beiaarden, met veelal een pedaal van niet meer dan 1½ octaaf, gespeeld kan worden. Composities voor kleinere carillons (minimaal 23 klokken) worden geaccepteerd, maar zullen alleen op hun eigen waarde worden beoordeeld. Juryleden kunnen geen extra punten toekennen voor het binnen de grenzen blijven van een kleiner instrument. Optionele noten (tussen haakjes) voor instrumenten met meer dan 47 klokken zijn toegestaan, op voorwaarde dat het stuk op een dergelijke beiaard kan worden gespeeld zonder dat dit afbreuk doet aan de compositie. Juryleden hebben het recht werken die een groter bereik nodig hebben (en waarbij de componist geen alternatieve noten meegeeft) van mededinging uit te sluiten.

Van de componist van ieder prijswinnend werk wordt verwacht (a) dat alle publicatierechten van het werk aan de GCNA worden overgedragen, en (b) dat een garantie dat de compositie geen bestaand auteursrecht geheel of gedeeltelijk schendt, en dat de componist de wettelijke eigenaar van het werk is. Als de componist is aangesloten bij muziekauteursrechten organisatie zoals ASCAP, BMI, SESAC, SOCAN en dergelijke, dan wordt van de componist verwacht dat de betreffende organisatie de instructie krijgt geen vergoedingen te incasseren voor deze compositie (in sommige gevallen brengt dit met zich mee dat wordt afgezien van opbrengsten afkomstig van uitvoeringen). Alle winnende werken zullen door de GCNA worden uitgegeven en verspreid. Werken die geen prijs winnen blijven het eigendom van de componist. De aan de juryleden verstrekte kopieën zullen na de wedstrijd worden vernietigd.

PRIJZEN
Er zijn twee prijzen beschikbaar. Een eerste prijs van USD 800,00 en een tweede prijs van USD 400,00. De winnende werken zullen hun première beleven op een congres van de GCNA.

JURY
Een jury van drie personen zal alle voor het sluiten van de inzendtermijn ontvangen composities beoordelen, waarbij ieder werk punten krijgt toegekend puur om de scores onderling te kunnen vergelijken. De jury behoudt zich het recht voor één of beide prijzen niet toe te kennen als werken niet aan de gestelde criteria voldoen. De wijze waarop de jury door middel van de toekenning van punten de composities waardeert wordt niet openbaar gemaakt; desgewenst mogen juryleden hun opmerkingen kenbaar maken aan de componist. Het oordeel van de jury is bindend.

De jury van de wedstrijd bestaat uit: Lee Cobb (Clearwater, Florida), Jeff Davis (Berkeley, California), Tin-Shi Tam (Ames, Iowa), Thomas Lee (Philadelphia, Pennsylvania - reserve jurylid).

Teneinde het jureren zo onpartijdig mogelijk te laten verlopen, zal de identiteit van de componisten pas na afronding van het werk van de jury aan hen bekend worden gemaakt. Om de anonimiteit van de componisten te waarborgen, wordt hen gevraagd geen direct of indirect contact te zoeken met bovengenoemde personen.

De juryleden zal worden gevraagd de ingezonden werken op de volgende criteria te beoordelen:

  • Bruikbaarheid: Is het werk interessant om uit te voeren?
  • Effectiviteit op een beiaard: Is het werk geschikt voor een beiaard?
  • Speelbaarheid: Kan een ervaren beiaardier het stuk spelen?
  • Originaliteit: Voegt het werk stilistisch iets toe aan het repertoire voor beiaard?
  • Algemeen Muzikale Interesse: Is het werk muzikaal gezien interessant?

INZENDINGEN
Alle ingestuurde werken dienen goed leesbaar te zijn en speelbaar vanaf de ingezonden partituur, aangezien de winnende werken onmiddellijk naar de uitvoerende(n) zullen worden gestuurd nadat de uitslag bekend is gemaakt. Mocht een speciale manier van noteren zijn gebruikt, dan dient een toelichting het ingestuurde werk te vergezellen. Verondersteld wordt dat de composities zijn geschreven met in gedachten de muzikale, fysische en technische eigenschappen van een beiaard en de wijze waarop dit instrument wordt bespeeld.

Van componisten wordt verwacht dat zij vijf duidelijke, gemakkelijk leesbare losbladige examplaren van het werk insturen (goede fotokopieën, geen faxen). De naam van de componist mag niet op de muziek voorkomen. Noteer naam., adresgegevens en telefoonnummer op een apart vel papier dat bij de muziek wordt bijgesloten. Deze notitie moet eveneens de datum vermelden waarop het werk is geschreven (voltooid), een bevestiging dat het werk nog nooit is uitgevoerd, en de handtekening van de componist.

Composities moeten ten laatste op 15 januari 2012 bij wedstrijdcoördinator John Gouwens (die uitsluitend optreedt als coördinator, en niet als jurylid, teneinde de anonimiteit van de componisten te garanderen) binnen zijn. Het adres is: John Gouwens, Att'n Composition Competition, 1300 Academy Road, #133, Culver, Indiana 46511-1291, USA. De uitslag zal binnen enkele weken worden vastgesteld. Kort daarna zullen alle componisten worden ingelicht.

INFORMATIE
Wie vragen heeft kan via e-mail, telefonisch of bovengenoemd adres contact opnemen met John Gouwens: telefoon +1 (574) 842 21 83 (thuis) of +1 (574) 842 83 87 (kantoor & antwoordapparaat); e-mailadres E-mail.

Voor nadere aanwijzingen omtrent het componeren voor beiaard, volg deze schakel .

Een videodemonstratie (met bijbehorende afdrukbare aantekeningen en voorbeelden) is gratis beschikbaar op de website . De demonstratie kan ook op DVD-formaat worden gekocht. Bestelinformatie is te vinden op genoemde website.

 

Back