VERGADERINGEN COMITÉ VAN AFGEVAARDIGDEN
 
  Bijeenkomsten en lezingen werden gehouden in de vergaderzaal van de gemeenteraad van Oslo  

OSLO - Tijdens het 14de BWF wereldcongres dat in Oslo (Noorwegen) werd gehouden, met als gastheer de Nordisk Selskab for Campanologi og Klokkespil, vergaderde het Comité van Afgevaardigden driemaal. Op de agenda stonden de commissieverslagen en de verslagen van de secretaris en de penningmeester. Het Comité van Afgevaardigden stemde ook over de lokatie van het wereldcongres in 2008.

Hylke Banning   _____________________________________________

REDACTIECOMMISSIE
In juni 2004 verscheen het BWF Bulletin 2002 / 2003 in drie talen. Het Bulletin bevatte een 'Woord van de voorzitter', een sectie 'Wereldnieuws', een 'Ingezonden brief', en een rubriek 'Nieuws van alle lidorganisaties' dat bestond uit kort nationaal nieuws van alle twaalf lidorganisaties. De berichten in 'Wereldnieuws' werden ook op de website gepubliceerd.

De oplage van de Bulletins was 500 Nederlandse, 1000 Engelse en 300 Franse exemplaren. Omdat het Bulletin deze keer werd gedrukt (en niet gefotokopieerd) bevatte het ook een aantal foto's in zwart/wit.

Aangezien het werk om een Bulletin te maken tamelijk veel tijd kost was het nodig de BWF Redactiecommissie nieuw leven in te blazen. Verschillende afgevaardigden boden aan assistentie te verlenen bij het verzamelen van nieuws, het schrijven of herschrijven van nieuwsberichten, en het vertalen van teksten in de drie talen die binnen de BWF worden gebruikt. Hylke Banning coördineert de activiteiten van deze commissie.

HOME PAGE
Voor een organisatie als de BWF is een home page de ultieme manier om informatie te publiceren die voor alle beiaardiers en het publiek gemakkelijk beschikbaar is. In de toekomst zullen de leden van de Redactiecommissie helpen met het voorbereiden van nieuwsberichten.

In de afgelopen twee jaar is de startpagina van de BWF website aangepast en biedt nu de mogelijkheid om direct een onderwerp te kiezen: Organisatie, Nieuws, Wereldlijst Carillons, CD's, Bladmuziek, Reizende Beiaarden, of Musea. Het is ook nog steeds mogelijk de taal te wijzigen van Engels naar Frans of Nederlands.

Een omvangrijke aanvulling in de afgelopen twee jaar was een lijst met officieel gepubliceerde beiaardmuziek. Als een werk nog steeds gekocht kan worden, dan is een besteladres beschikbaar. Van de meeste reizende beiaarden is een foto, het adres van de eigenaar, en enkele technische details gepubliceerd. Informatie over musea is nog rudimentair en moet worden uitgebreid.

Het Comité van Afgevaardigden heeft besloten dat de Wereldlijst van beiaarden op de website altijd de naam van de beiaardier moet vermelden. Als een beiaardier geen lid is van een BWF lidorganisatie, dan zal alleen zijn naam en niet zijn e-mailadres worden genoemd.

WERELDLIJST CARILLONS
Twee jaar geleden werd besloten dat in 2004 een nieuwe editie van de Wereldlijst van carillons inclusief de namen en adressen van de beiaardiers zou moeten verschijnen. De voornaamste reden dat dit boekje nog niet is gemaakt is dat de discussie over welke adressen moeten worden opgenomen nog niet is afgerond.

Het Comité van Afgevaardigden heeft nu besloten dat de lijst de namen en adressen van alle beiaardiers zal bevatten, ook als ze geen lid zijn van een bij de BWF aangesloten organisatie. Alle lidorganisaties zijn vrij om ook de namen van adjunct-beiaardiers, beiaardiers zonder aanstelling, gepensioneerde beiaardiers, en/of studenten op te laten nemen.

KLAVIEREN COMMISSIE
De commissie rapporteerde geen activiteiten. De taak van deze commissie was het verzamelen van informatie over klavieren en het voorbereiden van een definitie voor een nieuwe wereldstandaard. Het idee is nu om overeenstemming te bereiken over het Klavier 2000 zoals ontworpen door Richard Strauss met enkele variabelen als een derde standaard naast de bestaande Noord-Europese en Noord-Amerikaanse standaard.

Liesbeth Janssens bood aan voorzitter van deze commissie te zijn. Verschillende mensen hebben hun inbreng aangeboden. Het doel is om in juli 2005 een concept voorstel en in juli 2006 een definitieve tekst klaar te hebben.

COMMISSIE VOOR CONGRESPRESENTATIES
Aangezien er soms twijfel bestaat over de kwaliteit van congreslezingen is voorgesteld om een Commissie voor Congrespresentaties te vormen. De taak van de leden van deze commissie is om oren en ogen open te houden voor nieuws in de beiaardwereld dat interessant of belangrijk is.

De commissie kan onderwerpen voor lezingen en presentaties voorstellen aan de BWF lidorganisatie die een congres organiseert. De commissie mag ook mensen aanmoedigen om een presentatie voor te bereiden of een artikel te schrijven. Het doel van de activiteiten van deze commissie is om de kwaliteit van de congrespresentaties te waarborgen. Liesbeth Janssens is de coördinator van de activiteiten van deze nieuwe commissie.

BWF ARCHIEF
De officiële locatie van het BWF Archief is het gebouw van de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort, Nederland. In december 2002 is een nieuwe kast gekocht en in de school geplaatst. Secretaris Hylke Banning, die als archivaris optreedt, moet nog steeds de inventarisatie van alle aanwezige materiaal afmaken. Van BWF lidorganisaties wordt verwacht dat ze een exemplaar van al hun officiële documenten en produkten naar het Archief sturen.

CONGRES 2008
Zowel de Nederlandse Klokkenspel-Vereniging als de Carillon Society of Australia boden aan gastheer te zijn voor het BWF wereldcongres in 2008. Vertegenwoordigers van Groningen (Nederland) en de steden Sydney, Canberra en Wellington presenteerden hun plannen als mogelijke toekomstige locaties.

Beide groepen gaven een prachtige presentatie gebruikmakend van woord, beeld en geluid. Tijdens een geheime stemming koos het Comité van Afgevaardigden Groningen als de stad waar het BWF wereldcongres 2008 zal worden gehouden.

De datum voor de volgende vergadering van het Uitvoerend Comité is woensdag 29 juni 2005 in Gdansk. Het Comité van Afgevaardigden vergadert een jaar later ook in Gdansk, namelijk op de avond van zaterdag 15 juli 2006.

RICHTLIJNEN VOOR EEN CONGRES
In de afgelopen twee jaar heeft de Commissie voor Richtlijnen voor een Congres een geactualiseerde versie van de richtlijnen voorbereid die in het Uitvoerend Comité is besproken en in Oslo al werd gebruikt bij de planning van het congres. Na een korte discussie besloot het Comité van Afgevaardigden het concept met enkele aanpassingen goed te keuren. Een motie werd aangenomen om voor de komende vier jaar het huidige document als de officiële Richtlijnen voor een Congres te gebruiken.

De richtlijnen omvatten de eisen waaraan moet worden voldaan wanneer een lidorganisatie een BWF wereldcongres organiseert. Enkele van de gespecificeerde onderwerpen zijn: de duur van het congres, concertprogramma's, beiaarden, inschrijfgeld, accomadatie, maaltijden en vervoer.

FREQUENTIE VAN CONGRESSEN
Een veelvuldig bediscussieerd onderwerp is de frequentie van congressen. Sinds 1994 werd iedere twee jaar een congres georganiseerd door een lidorganisatie. Het blijkt dat sommigen een interval van vier jaar tussen congressen prefereren.

De bewering dat twee jaar tussen congressen een te korte tijd is om nieuwe lezingen en presentaties voor te bereiden kan niet als een goed argument worden gezien, omdat het geen eis is dat voorbereidingen pas na het laatste congres moeten starten en omdat het erg waarschijnlijk is dat wetenschappelijke ontdekkingen en ontwikkelingen het resultaat zijn van onderzoek gedurende een veel langere periode.

Het probleem bij een interval van vier jaar is dat als iemand een congres niet kan bijwonen, de tijd tussen twee congressen acht jaar is.

De beslissing van het Comité van Afgevaardigden was dat alle lidorganisaties zich hierover moeten kunnen uitspreken. Na raadpleging van hun besturen wordt van alle leden van het Comité van Afgevaardigden verwacht dat ze voor 31 juli 2005 hun stem schriftelijk uitbrengen.

ACTIVITEITENRAPPORT
Leden van het Comité van Afgevaardigden hebben aan het Uitvoerend Comité gevraagd of het mogelijk is ieder half jaar een kort activiteitenrapport samen te stellen, ter bevordering van de communicatie tussen deze twee comité's.

SAMENSTELLING UITVOEREND COMITÉ
Van vier leden van het Uitvoerend Comité was de zittingstermijn verstreken: Hylke Banning (Nederland), Ann-Kirstine Christiansen (Denemarken), Andreas Friedrich (Zwitserland), en Geert Stubbe (België). De eerste drie aftredende bestuursleden waren bereid zich herverkiesbaar te stellen. Zoals gebruikelijk werd de leden van het Comité van Afgevaardigden de mogelijkheid gegeven nieuwe kandidaten voor te stellen. Aangezien Liesbeth Janssens (België) de enige nieuw voorgestelde kandidaat was, was een stemming niet nodig.

 

Back