VERGADERINGEN COMITÉ VAN AFGEVAARDIGDEN
 
  Thomas Rees Memorial Carillon  

SPRINGFIELD - Tijdens het BWF congres in Springfield kwam het Comité van Afgevaardigden driemaal voor een vergadering bijeen. Tijdens deze statutair verplichte bijeenkomsten stonden onder meer de notulen van de vergaderingen in Mechelen en Leuven op de agenda, evenals de rapporten van de secretaris en de diverse commissies. De penningmeester was verantwoordelijk voor het financieel verslag en een nieuwe begroting voor de komende twee jaar.

WERELDLIJST VAN BEIAARDEN
In 2000 is aan alle leden van nationale verenigingen een Worldlist of carillons toegestuurd waarin behalve alle carillons in landen die bij de BWF vertegenwoordigd zijn ook een adreslijst van beiaardiers is opgenomen. Besloten werd deze lijst - ondanks de vrij hoge kosten - iedere twee jaar opnieuw uit te brengen. Bovendien wordt de lijst uitgebreid met carillons in alle landen, zodat het een echte wereldlijst wordt. Ook de reizende carillons zullen worden toegevoegd.

BWF-BULLETIN
Complimenten waren er voor Liesbeth Janssens, voorzitter van de Redactiecommissie, die kans zag zowel in 1998 als 1999 een BWF-bulletin te produceren. Daarbij voor vertalingen geassisteerd door Geoff Armitage, Adrian Gebruers en Michel Goddefroy. Door een verbeterde layout zag het BWF-bulletin er veel fraaier uit dan ooit tevoren. De inhoud bestond uit nieuws per land, een campanologisch artikel, nieuwe muziekuitgaven, boeken en CD's, en een evenementenkalender voor het volgende jaar. Het voorstel was om het bulletin voortaan te laten drukken, maar de vergadering vond de oplage daarvoor nog te klein. Er werden telkens 350 Nederlandse, 650 Engelse en 200 Franse bulletins gemaakt. Aan alle leden van het Comité van Afgevaardigden werd nog eens nadrukkelijk gevraagd ervoor te zorgen dat een exemplaar van alle door de verenigingen uitgegeven periodieken bij de redactie van het BWF-bulletin terechtkomt.

KLAVIERENCOMMISSIE
Momenteel is Bob van Wely voorzitter van de Klavierencommissie. Helaas kon het ergonomisch onderzoek aan de Universiteit van Leuven niet worden voortgezet vanwege gebrek aan fondsen. Wel werd tijdens het congres een nieuw door Richard Strauss ontworpen klavier gepresenteerd dat een compromis was tussen het Europese standaardklavier en de Amerikaanse standaard. Het nieuwe klavier kreeg een Amerikaans pedaal maar de afstand tussen alle toetsen was Europees. Van Wely zal zelf enkele personen uitnodigen om in de commissie zitting te nemen. Het plan is om de commissie het nieuwe klavier te laten onderzoeken en daarover te rapporteren. Wellicht is het nuttig de afmetingen van verschillende recent gebouwde klavieren onderling te vergelijken. Eigenlijk nog belangrijker dan de afmetingen van een klavier is de speelaard ervan. Een goede vergelijking van klavieren is goed beschouwd alleen mogelijk wanneer ze op dezelfde klokkenreeks zijn aangesloten.

HANDLEIDING CONGRESSEN
Het Comité van Afgevaardigden besloot een commissie in het leven te roepen die een soort handleiding op moet stellen voor het organiseren van een wereldcongres. Er blijkt duidelijk behoefte aan een dergelijke leidraad. Het is overigens nog steeds de landelijke vereniging die een wereldcongres organiseert. De feitelijke organisatie kan natuurlijk uitbesteed worden. In de commissie hebben Wylie Crawford, Karel Keldermans, Geert Stubbe en Alfred Lesecq zitting genomen.

NIEUW LID
In Polen is dit jaar een beiaardvereniging opgericht die zich heeft aangemeld voor het lidmaatschap van de BWF. Daartoe werden een verzoek en de statuten van de vereniging overlegd. Polen heeft thans één beiaard in Gdansk. Binnenkort komt daar nog een tweede bij en wellicht in de komende jaren in twee andere grote plaatsen nog meer instrumenten. Het Comité van Afgevaardigden heeft de Poolse vereniging geaccepteerd als lid, mits er nog aan enkele voorwaarden kan worden voldaan. Het Comité van Afgevaardigden heeft het Uitvoerend Comité volmacht gegeven om later dit jaar te beoordelen of aan de gestelde voorwaarden is voldaan, zodat het lidmaatschap een feit is.

CONGRES 2002
Het wereldcongres in 2002 vindt plaats in Cobh (Ierland). Voor de organisatie van het congres in 2004 hadden zich twee kandidaten aangemeld: Oslo en Gdansk. Namens Oslo verzorgde Vegar Sandholt een presentatie van de plannen. Voor Gdansk werd door Gert Oldenbeuving een pleidooi gehouden. Beide steden leken geschikte kandidaten. Uit een geheime stemming kwam Oslo met een klein aantal verschil aan stemmen als winnaar tevoorschijn. Het congres in 2004 zal dus door de NSCK in Oslo worden georganiseerd.

TUSSENPERIODE CONGRESSEN
Het Comité van Afgevaardigden stemde ook nog over een voorstel om in de toekomst het interval tussen twee wereldcongressen van twee naar drie jaar te vergroten. Er waren diverse argumenten voor en tegen dit voorstel. Na een stemming bleek toch een meerderheid het interval op twee jaar te willen houden.

HOME PAGE
De home page van de BWF begint inmiddels vorm te krijgen. Bij het ontwerp is een professioneel persoon betrokken. Secretaris Hylke Banning levert de informatie aan, hetgeen in drie talen moet geschieden. Een home page is voor een organisatie als de BWF erg belangrijk, omdat dit een bron van informatie is die voor iedereen overal ter wereld gemakkelijk toegankelijk is.

SAMENSTELLING UITVOEREND COMITÉ
Tenslotte onderging de samenstelling van het Uitvoerend Comité enkele wijzigingen. Na vele jaren lidmaatschap van het BWF-bestuur heeft Peter Langberg besloten zich terug te trekken. Namens de BWF bedankte voorzitter Adrian Gebruers hem voor zijn inzet, wijsheid en ervaring. Ook Noël Reynders heeft zich uit het bestuur teruggetrokken. Andreas Friedrich en Hylke Banning werden door het Comité van Afgevaardigden herkozen. Nieuw in het Uitvoerend Comité zijn Geert Stubbe (België) en Ann-Kirstine Christiansen (Denemarken).

 

Back